نوین آفرین
بلوار قرنی، بین قرنی ۲۳ و ۲۵، برج ساینا، طبقه همکف، واحد۷۲/۱
مشهد-ایران

۰۵۱۳۷۱۳۴۶۷۸-۸۱
۰۵۱۳۷۱۶۴۶۸۰
۱۰۰۰۵۱۳۷۱۳۴۶۸۱
info@novinafarin.com