پروژه پدیده شاندیز

پروژه عظیم پدیده شاندیز بکارگیری لوله و اتصالات یزدپولیکا