پروژه مسکونی

پروژه مسکونی واقع در خیابان صارمی مشهد استفاده از لوله و اتصالات برقی و فاضلابی یزدپولیکا