هتل روتانا

هتل روتانا واقع در خیابان امام رضا (ع) مشهد استفاده از لوله برقی نسوز و خم سرد یزدپولیکا