برج کوثر

پروژه برج کوثر استفاده از لوله و اتصالات برقی خم سرد و نسوز یزدپولیکا واقع در بلوار کوثر مشهد