استانداردهای شرکت پولیکا نوین

استانداردهای شرکت تولیدی پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین:

۱) استاندارد ISIRI 9119

۲) استاندارد ISIRI 9118

۳) استاندارد ISIRI 13361-2

۴) گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی